top of page

İŞVERENLERE İŞKUR TEŞVİĞİ-201827/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanarak 4447/Geçici 19’uncu Maddesi 1/01/2018 itibaren yürürlüğe esas alınmıştır.

Böylece işverenlere yeni tanınan bu teşvikle hem sigorta priminden hem de ödeyecekleri vergi açısından önemli avantajı yakalamış oldular.TEŞVİKTEN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI NEDİR?

1- İş-Kur kayıtlı işsiz olacak

2- 1/1/2018 ila 31/12/2020 özel sektör işçisi

3- İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 (a/SSK) ve (c/Kamu) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları

ÖRNEK:

İmalat yada bileşim sektöründe Nisan 2018 işe girmiş ise, İş Kur kaydı var. Ocak, Şubat ve Mart aylarında işsiz yada Ocak Şubat Mart aylarında toplamda 10 günden(3 ay toplam sigortalılık süresi) fazla ödenmemesi.

1- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 (b/Bağ Kur) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, İşveren konumunda ise zaten bu teşvike müracaat edemiyor.

2- İşe alındıkları yıldan bir Önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

3- Süre baktığımızda 2018 ise işe alım tarihi 2017 yılına, 2019 ise 2018 yılına, 2020 yılı ise 2019 yılına göre hareket edilecektir.

ÖRNEK:

İşçi Mehmet imalat yada bileşim sektöründe işe girecekse, o iş yerinin 2017 yılının Ocak ve Aralık dahil sigortalı sayısı 12 ay bölünüp ortalama sayısına ilave olacak.

2029,50 TL İŞVERENE TEŞVİK VAR

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde,

1- İlgili döneme ait(Cari),

2- Günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında..

ÖRNEK:

(67,65X30=2029,50) kadar indirim.

Bu demek oluyor ki;

5412 TL/Brüt işçi ücreti SPEK olursa karşılığı işsizlik dahil 5412*0,375=2029,50 TL işverene teşvik var.

Çünkü bu sektörlerde kalifiye eleman çalışır mantığı,işverenler Asgari ücret demesin denilerek.

İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ DIŞINDA TEŞVİK TUTARI DÜŞÜKTÜR

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında(2029,50*0,3750=761,06 TL.)

Diğer sektörlerde ise bu rakam SPEK alt sınırı dikkate alınıyor.

ÖRNEK:

Hizmet sektöründe çalışanlar yukarıda sayılı şartları yerine getirecek,teşvik ise sadece SPEK alt sınırından olacaktır.

ORTAK NOKTA

Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan(İşsizlik Sigortası Fonundan) karşılanır.

12 AY SINIRLAMA

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.

İSTİSNAİ UYGULAMA +6 AYLIK İLAVE VAR KİMLERE?

1- İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın,

2- 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar,

3- İş Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.(Yaş haddi uygulanmıyor)

4- 18 ay olarak teşvik veriliyor.

İŞVERENLER  BUNA DİKKAT EDECEK

1- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz.(Yapılandırma ve taksitlendirme varsa yararlanır.)

2- Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı İşlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

3- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

4- Destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak , belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

5- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum vc kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

6- Belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin , belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

7- İşverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

VERGİ İNDİRİMİ VAR

1- Kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

2- Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

NOT: SGK tarafından Genelgesi yayınlanacaktır.Konuyla ilgili e-bildirge sistemine tanımlama yapılacaktır.

38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page